Home » แสงตะวัน พระจันทร์แรม by ณารา
แสงตะวัน พระจันทร์แรม ณารา

แสงตะวัน พระจันทร์แรม

ณารา

Published
ISBN :
436 pages
Enter the sum

 About the Book 

หนึงชีวิตเปรียบดังแสงตะวันฉายรอนแรงดวยไฟแหงความแคนทีสุมไวตังแตในอดีต รอวันทีจะระเบิดขณะทีอีกหนึงชีวิตมืดมนประดุจพระจันทรแรม ชีวิตอันสดใส มืดมนไปพรอมๆกับดวงตากนกรวี อดีตตำรวจสาวจากซานฟรานซิสโก ตัดสินใจรับงานเปนบอดีการดใหรัตติภาคยทันทีทีรูวาเขาคือตMoreหนึ่งชีวิตเปรียบดั่งแสงตะวันฉายร้อนแรงด้วยไฟแห่งความแค้นที่สุมไว้ตั้งแต่ในอดีต รอวันที่จะระเบิดขณะที่อีกหนึ่งชีวิตมืดมนประดุจพระจันทร์แรม ชีวิตอันสดใส มืดมนไปพร้อมๆกับดวงตากนกรวี อดีตตำรวจสาวจากซานฟรานซิสโก ตัดสินใจรับงานเป็นบอดีการ์ดให้รัตติภาคย์ทันทีที่รู้ว่าเขาคือต้นเหตุที่ทำให้น้องสาวของเธอเสียชีวิตไปเมื่อหลายปีก่อนโอกาสเดียวเท่านั้นที่จะได้แก้แค้น เมื่อกฎหมายทำอะไรเขาไม่ได้เธอจะตั้งศาลเตี้ยขึ้นมาตัดสินโทษชายเจ้าชู้ด้วยตัวเองรัตติภาคย์ บุตรชายเพียงคนเดียวของนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ประสบอุบัติเหตุจนทำให้สูญเสียการมองเห็น ทุกคนเชื่อว่าเป็นอุบัติเหตุแต่ความจริงแล้ว เขารู้ดีว่ามีใครคนหนึ่งอยากให้เขาตายเขาจึงต้องจ้างกนกรวีมาเป็นดวงตาให้เขาระหว่างการรักษาหนุ่มสาวใกล้ชิดกันภายใต้สถานการณ์ตึงเครียดและต้องหลบหนีเอาชีวิตรอดด้วยกันหลายครั้งความรักจึงก่อขึ้นโดยไม่รู้ตัว ความรักและความชังปะปนกันจนแยกแยะไม่ออกแล้วแสงตะวันอย่างเธอจะฉายในคืนพระจันทร์แรม หรือปล่อยให้เขาอยู่ในความมืดตลอดไป